Metodyka Treningu Sylwetkowego Poziom 1
2 Październik 2022 roku w Henstad alle 1A, 1830 Askim, Norwegia, odbędzie się szkolenie praktyczne „Metodyka treningu sylwetkowego poziom 1”, które poprowadzi Tomasz Giza - mistrz świata kulturystyki i fitness. Szkolenie będzie składało się z ...
2 Październik 2022 roku w Henstad alle 1A, 1830 Askim, Norwegia, odbędzie się szkolenie praktyczne „Metodyka treningu sylwetkowego poziom 1”, które poprowadzi Tomasz Giza - mistrz świata kulturystyki i fitness. Szkolenie będzie składało się z dwóch części:
- Część dydaktyczna na której będą omówione metody treningu, oraz przykładowe ćwiczenia
- Część praktyczna czyli pokaz, na którym Tomasz Giza podzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z wykonywania efektywnego treningu.
Metodyka treningu sylwetkowego to szkolenie, które w głównej mierze skierowane jest do osób aktywnych fizycznie, które chcą usprawnić swój aparat ruchu i nauczyć się jak udoskonalić swoją sylwetkę poprzez ćwiczenia siłowe.
 
Podczas warsztatów skupie się na aspekcie treningowym zaczynając od omówienia zagadnień związanych z rolą aktywacji poszczególnych mięśni i mobilizacji stawów przed rozpoczęciem jednostki treningowej oraz omówimy liczne ćwiczenia wielostawowe bazujące głównie na ćwiczeniach z wolnym ciężarem lub na ciężarze naszego ciała.
Dowiesz się w jaki sposób dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń którego celem jest rozbudowa masy mięśniowej, redukcja tkanki tłuszczowej
Poznasz wiele ćwiczeń mogących wzbogacić Twój warsztat treningowy.
Zdobędziesz wiedzę na temat bezpiecznego treningu
Dowiesz się jak dostosować swój styl życia do intensywności treningu
Tematy jakie zostaną poruszone w trakcie spotkania:
1) Rozgrzewka jako ważny element każdego treningu
2) Core stability - mięśnie brzucha jako centrum stabilizacji
3) Ćwiczenia angażujące mięśnie klatki piersiowej
4) Ćwiczenia angażujące mięśnie grzbietu
5) Ćwiczenia angażujące mięśnie obręczy barkowej
6) Ćwiczenia angażujące mięśnie ramion
7) Ćwiczenia angażujące mięśnie czworogłowe ud
8 ) Ćwiczenia angażujące mięśnie kulszowo - goleniowe
9) Ćwiczenia angażujące mięśnie pośladkowe
10) Stretching jako uspokojenie i rozluĽnienie mięśni po treningu
 
Dla uczestników szkolenia zostaną przygotowane:
-Materiały dydaktyczne,
-Imienne certyfikaty,
 
Liczba dostępnych miejsc 15
Czas trwania- 11:00-17:00, 6 godzin dydaktycznych, w tym 3 przerwy po 15 minut
Koszt:
1049 NOK
Bardzo serdecznie zapraszamy!
Data od 2022-10-02 11:00:00 do 2022-10-02 18:00:00
Zarejstrowało się: 0/20
Cena: 490.00 PLN
Konsultacja dietetyczna
Data od 2022-10-28 17:59:00 do 2022-12-31 17:59:00
Zarejstrowało się: 0/50
Cena: 150.00 PLN
Metamorfoza Sylwetki
Cześć moi drodzy! Zaczynamy projekt 3 miesięcznej metamorfozy, w którym otrzymasz moje pełne wsparcie ;)   Projekt jest skierowany do osób które chcą zmienić swoją sylwetkę Liczba miejsc w projekcie to 50 osób! Aby...
Cześć moi drodzy! Zaczynamy projekt 3 miesięcznej metamorfozy, w którym otrzymasz moje pełne wsparcie ;)
 
Projekt jest skierowany do osób które chcą zmienić swoją sylwetkę Liczba miejsc w projekcie to 50 osób!
Aby się zakwalifikować do projektu wypełnić ankietę, skontaktuje się tylko z wybranymi osobami!
Osoby które się zakwalifikują dostaną kod rabatowy który zrówna im cały koszt 3 miesięcznej opieki do 299 zł. Opieka żywieniowo-trenerska odbywać się będzie poprzez platformę gizafit.com
Dla każdego uczestnika projektu jest: koszulka treningowa, oraz dostęp do grupy motywacyjnej gdzie będziemy się nawzajem motywować!
 
Wypełnij ankietę, aby się zakwalifikować do projektu
 
 

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu pod nazw± „METAMORFOZA SYLWETKI 2022” zwanego dalej Konkursem jest GIZAFIT Organisasjonsnummer:925 425 192 Forretningsadresse: Kommune, land: 3014 INDRE ØSTFOLD, Norge

  Åsgårdveien 362 1852 MYSEN

 

§ 2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwać będzie do 20.12.2022 r.

 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

 

§ 3

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 

 2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć przez GIZAFIT. Jednocześnie zdjęcia pozostają własnością Uczestnika i nikt inny nie może rościć do nich praw.

 3. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez zgodę na publikację metamorfozy po zakończeniu projektu.

 4. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i płatne 299 zł.

 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu.

 7. Uczestnik oświadcza również, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej metamorfozy umożliwiające jej publikację oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jej do celów Projektu. Laureaci przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej metamorfozy.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania metamorfozy, odpowiedniego jej opracowania, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także decydowania o publicznym udostępnieniu pracy oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z pracy. 

 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

 

§ 4

Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje organizator.

 2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu odpowiedzi, które:

a) nie są związane z konkursem

b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraĽliw±, wulgarną lub sprzeczną z prawem

c) nie spełniają wszystkich warunków konkursu.

 1. Do obowiązków organizatora należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

 

§ 5

Nagrody

 1. Do wygrania w konkursie jest voucher na współpracę indywidualną 3 miesięczn±.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.

 3. Organizator dokona wyboru dwóch zwycięzców. Organizator będzie oceniać metamorfozę pod kątem uzyskanych efektów.

§ 6

Wręczenie nagrody

 1. Lista Laureatów zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu na grupie METAMORFOZA SYLWETKI 2022.

 2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do komunikacji celem przygotowania nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieodebranie Nagrody przez Laureata

b) podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

 1. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.

 2. Organizator nie ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,

b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.

 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 

§ 9

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZˇDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, GIZA FIT ASGARDWEIEN 362, 1852 MYSEN 

 3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.

§ 10

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie póĽniej niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailow±

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizator i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.

 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

Data od 2022-08-04 22:55:00 do 2022-09-20 23:56:00
Zarejstrowało się: 0/50
Cena: 299.00 PLN


 
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję