Projekt Metamorfoza Sylwetki 2023

366.00 PLN


Program jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zrobić pierwszy krok w stronę zmiany na lepsze. Nieistotne, czy chcesz przybrać na wadze, czy pozbyć się zbędnych kilogramów! W trakcie 3-miesięcznej współpracy razem będziemy pracować nad Twoją sylwetką.

W tym celu przydzielimy Ci dietetyka i trenera, którzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną dietę oraz trening. Uzyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności naszej platformy treningowej. Do każdego posiłku w Twoim jadłospisie otrzymasz szczegółowe instrukcje przygotowania oraz podliczone makroskładniki. Natomiast wszystkie ćwiczenia w Twoim planie treningowym opatrzone będą instrukcją wykonania oraz filmikami instruktażowymi!

Twoi opiekunowie będą nad Tobą czuwać przez cały czas! Wasz stały kontakt będzie się odbywał poprzez czat, ale raz w miesiącu będziesz mieć możliwość konsultacji video na Google Meet. Dodatkowo dodamy Cię do grupy motywacyjnej na Facebooku, gdzie wszyscy będziemy się nawzajem wspierać i motywować!

Wszystko to w naprawdę promocyjnej cenie! Podstawowy pakiet współpracy indywidualnej, w zakresie diety i treningu online na okres 3 miesięcy kosztuje u nas 890 zł. Tutaj masz to wszystko za połowę ceny! Regulamin projektu znajdziesz poniżej. Pospiesz się, bo rekrutacja potrwa tylko do końca grudnia! Przewidywany start programu to 02.01.2023

Dodatkowo za każdy kilogram masy ciała zrzucony przez uczestników projektu, przekażemy 1 zł na cele charytatywne!


KUP TERAZ ZA POMOCĄ
Cena: 366.00 PLN
Podatek: 73.2 PLN
Wykorzystaj kod rabatowy:

Łącznie do zapłaty: 439.2 PLN
ZALOGUJ

Kup jako gość

Podaj e-mail:

Imię:

Nazwisko:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Telefon:


OFERTA ZAWIERA
 • 3-miesięczne wsparcie dietetyka i trenera on-line

 • Konsultacje z opiekunem raz w miesiącu przez Google Meet

 • Stałe wsparcie przez czat na platformie,

 • Dostęp do grupy motywacyjnej na Facebooku.

REGULAMIN PROJEKTU

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „METAMORFOZA SYLWETKI 2023” zwanego dalej Konkursem jest firma Dietetyk - Tomasz Giza, NIP: 5581879900, Tomasz Giza, Plac kościelny 1/3, 89-200 Szubin, + 48 534935781.

§ 2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwać będzie do 31.03.2023 r.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 3. Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć przez GIZAFIT. Jednocześnie zdjęcia pozostają własnością Uczestnika i nikt inny nie może rościć do nich praw.
 3. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez zgodę na publikację metamorfozy po zakończeniu projektu.
 4. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i płatne 299 zł.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. Uczestnik oświadcza również, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej metamorfozy umożliwiające jej publikację oraz że wyraża zgodę na wykorzystywanie jej do celów Projektu. Laureaci przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej metamorfozy.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania metamorfozy, odpowiedniego jej opracowania, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także decydowania o publicznym udostępnieniu pracy oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z pracy. 
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

§ 4. Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje organizator.
 2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu odpowiedzi, które:
 1. nie są związane z konkursem
 2. zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem
 3. nie spełniają wszystkich warunków konkursu.
 1. Do obowiązków organizatora należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

§ 5. Nagrody

 1. Do wygrania w konkursie jest voucher na współpracę indywidualną GOLD przez okres 3-miesięcy oraz komplet odzieży firmowej (koszulka, bluza, czapka).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
 3. Organizator dokona wyboru dwóch zwycięzców. Organizator będzie oceniać metamorfozę pod kątem uzyskanych efektów.

§ 6. Wręczenie nagrody

 1. Lista Laureatów zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu na grupie METAMORFOZA SYLWETKI 2022.
 2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do komunikacji celem przygotowania nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. nieodebranie Nagrody przez Laureata
 2. podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
 1. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 2. Organizator nie ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.

§ 7. Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 1. a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
 2. b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.
 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

§ 9. Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.

§ 10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową.

§ 11. Wsparcie organizacji charytatywnych

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania na działalność charytatywną kwoty w wysokości 1 zł za każdy kg masy ciała zrzucony przez Uczestników projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany organizacji w trakcie trwania projektu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

 

 


OPINIE O PRODUKCIE
Kto dodał: Adam Matlok
Nie moge jeszcze nic stwierdzic , jeszcze nie rozpoczalem treningu
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE E-BOOKI
Ebook 12 tygodni redukcji
0.00 PLN
ZAMÓW TERAZ


 
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję